20.10.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЩОДО ПОШУКУ ПОТЕНЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК «КОНТРАКТ»

На підставі постанови Правління Національного банку України від 06 жовтня 2015 року № 671 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства Банк «Контракт» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) 06.10.2015 прийнято рішення №183 «Про запровадження з 07.10.2015 тимчасової адміністрації та та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку» (кодЄДРПОУ 19361746, МФО 322465, місцезнаходження: 04071, Україна, м. Київ, вул. Воздвиженська, 58) (далі – ПАТ Банк«Контракт»).

У зв’язку з цим Фонд повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ранку:

1) відчуження зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку з можливістю виплати премії приймаючим банком;

2) відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією;

3) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

4) продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Крім того, звертаємо увагу, що змінами до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 № 4452-VІ, внесеними Законом України від 16 липня 2015 року № 629-VІІ, передбачено можливість відчуження зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку з можливістю виплати премії приймаючим банком у разі прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення, що найменш витратним для Фонду способом виведення такого неплатоспроможного банку з ринку є ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб.

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування: 18травня 1993 року.

Ліцензії та дозволи банку:

1) Банківська ліцензія №161 від 03.11.2011 р.

2) Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій №161-2 від 30.08.2012 р. Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 30.08.2012 p. №161-2 щодо переліку валютних операцій, які має право здійснювати Публічне акціонерне товариство Банк «Контракт»;

3) Ліцензія – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – "Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність: Депозитарна діяльність депозитарної установи, серія АЕ №263267, дата видачі ліцензії: 03.09.2013 р.; строк дії ліцензії: необмежений.

4) Ліцензія – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – "Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність: Діяльність із зберегання активів інститутів спільного інвестування, серія АЕ №263268, дата видачі ліцензії: 03.09.2013 р.; строк дії ліцензії: необмежений.

5) Ліцензія – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – "Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність: Діяльність із зберегання активів пенсійних фондів, серія АЕ №263272, дата видачі ліцензії: 03.09.2013 р.; строк дії ліцензії: необмежений.

4) Ліцензія – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – "Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність", серія АЕ №294484, дата видачі: 28.10.2014 р; строк дії ліцензії: необмежений.

5) Ліцензія – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – "Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: Дилерська діяльність, серія АЕ №294485, дата видачі: 28.10.2014 р; строк дії ліцензії: необмежений.

Спеціалізація банку

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про банки і банківську діяльність», що встановлює критерії спеціалізації, банк є універсальним банком. Показники фінансового стану банку за станом на 07.10.2015 р. наведені нижче.

Звіт про фінансовий стан банку

Активи 
Готівкові кошти5 828 688,76
Кошти у Національному банку5 156 211,16
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ та інші ЦП, що емітовані НБУ0,00
Кошти в інших банках1 315 581,24
Резерви під заборгованість інших банків0,00
В тому числі: кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках0,00
Цінні папери в торговому портфелі банку85 512501,52
Цінні папери в портфелі банку на продаж, в т.ч.0,00
Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу;0,00
Кредити та заборгованість клієнтів193 212 541,54
Резерви під заборгованість за кредитами,що надані клієнтам-42 973 624,38
Цінні папери в портфелі банку до погашення0,00
Довгострокові вкладення до асоційованих компаній та дочірніх установ0,00
Основні засоби, нематеріальні активи та інші необоротні матеріальні активи27 808 226,53
Необоротні активи, утримувані для продажу16 666 471,15
Нараховані доходи до отримання, у тому числі23 919 459,39
Нараховані доходи по МБК0,00
Нараховані доходи по кредитам23 919 459,39
Нараховані доходи за цінними паперами0,00
Кошти, надані філіям в т.ч. коррахунок0,00
Інші активи196 346 035,20
Усього активів530 792 092,11
Зобов'язання 
Кошти банків в т.ч. коррахунок0,00
В тому числі: кореспондентські рахунки інших банків0,00
Кошти клієнтів319 395 361,04
депозити фізичних осіб123 747 230,78
поточні рахунки фізичних осіб54 507 198,53
депозити юридичних осіб12 464 722,44
поточні рахунки юридичних осіб128 676 209,29
Інші депозити(субординований борг)46 823 460,00
Боргові цінні папери, емітовані банком0,00
Нараховані витрати до сплати, у тому числі4 433 295,00
Нараховані витрати по МБК0,00
Нараховані витрати за коштами клієнтів банку2 009 700,09
Нараховані витрати за субординованим боргом2 423 594,91
Кошти, отримані від філій0,00
Інші зобов'язання55 449 730,96
Усього зобов'язань426 101 847,00
Власний капітал99 578 064,57
Статутний капітал86 000 000,00
Резерви11 201 007,00
Нерозподілений прибуток2 377 057,57
Фінансовий результат поточного року5 112 180,54
Усього власного капіталу104 690 245,11
Усього пасивів530 792 092,11

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, на 07.10.2015 за даними звітності складає96 406 257,07грн. 

Вимоги до потенційних інвесторів

Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку, зобов’язаний отримати погодження Національного банку України на набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за №1203/19941, а також дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань). Терміни надання до Фонду гарантування таких документів визначені умовами конкурсу з виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Перелік документів, які необхідно подати потенційному інвестору до Фонду для визнання такого інвестора кваліфікованим,передбачений підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі – Положення про виведення).

У разі, якщо кілька потенційних інвесторів (юридичних та/або фізичних осіб) виявили спільний намір щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку у способи, визначені частиною 4 та 5 статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», вони мають подати спільну заяву щодо намірів виведення неплатоспроможного банку з ринку. Крім того, кожен із них повинен подати окремі пакети документів,передбачених підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі – Положення про виведення).

Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку 1 до Положення про виведення.

Потенційний інвестор та/або учасники об’єднання інвесторів повинні подати підтвердження, що він та/або вони не є пов’язаними з неплатоспроможним банком (учасником банку) особою/особами.

Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими по 29.10.2015 (включно). Подання потенційним інвестором пакету документів (зокрема картки потенційного інвестора, яка включає також цінову пропозицію) до Фонду свідчить про його намір та згоду прийняти участь у конкурсі на умовах визначених Фондом.

Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 6 поверх (тел. 333-35-68).

Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.

Умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів для кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку:

«відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією» наведено за наступним посиланням;

«створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку» наведено за наступним посиланням;

«продаж неплатоспроможного банку інвестору»наведено за наступним посиланням;

«відчуження зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку з можливістю виплати премії приймаючим банком» за наступним посиланням.