Вітаємо на оновленому сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Сайт працює в режимі наповнення та тестування. Якщо у Вас виникнуть запитання чи пропозиції надсилайте їх, будь ласка, на адресу: irf-support@fg.gov.ua. У разі виявлення помилки виділіть текст і натисність Ctrl+Enter

Для банків

При реорганізації учасників Фонду правонаступник набуває всіх прав і обов'язків реорганізованих учасників щодо участі у Фонді.

Правонаступник протягом десяти робочих днів з дати затвердження балансу банку-правонаступника письмово повідомляє Фонд про проведену реорганізацію з посиланням на відповідні документи, що підтверджують ці зміни, і повертає до Фонду Свідоцтво того учасника Фонду, який реорганізувався.


Детальна інформація знаходиться за посиланням:

Для включення банку до реєстру учасників Фонду, отримання Свідоцтва учасника Фонду БАНКУ НЕОБХІДНО:

1. Подати до Фонду протягом десяти робочих днів з дня отримання банківської ліцензії відомості у вигляді:

заяви на отримання свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за формою, наведеною в додатку 1 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду;

завіреної в установленому законодавством порядку копії банківської ліцензії, виданої Національним банком України;

таблиці в електронному вигляді в форматі файла excel щодо інформації про осіб, відомості про яких включаються до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за формою, наведеною в додатку 2 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду;

копій документів, завірених підписом уповноваженої особи банку (за наявності) та відбитком печатки банку щодо голови правління (ради директорів) або виконуючого обов'язки голови правління (ради директорів) учасника Фонду, а саме:

 • сторінок паспорта або інших документів (посвідки на тимчасове/постійне проживання), які містять фотографію, прізвище, ім'я та по батькові, дату та місце народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство;
 • документ про присвоєний реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадків наявності відмітки у паспорті щодо права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для резидентів));
 • розпорядчого документа, який підтверджує факт призначення/переведення/звільнення та дату фактичного початку виконання посадових обов'язків у повному обсязі.

інформації про материнську компанію учасника Фонду та її рейтинги із посиланням на веб-сторінку відповідного агентства, на якій у вільному доступі можливий перегляд цієї інформації, або копії звіту відповідного агентства про присвоєння кредитного рейтингу материнській компанії, засвідченої головою правління (ради директорів) такого учасника Фонду (якщо материнська компанія учасника Фонду, в якому участь іноземного капіталу більше 50 відсотків, має довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за зобов'язаннями в іноземній валюті, присвоєний одним або декількома рейтинговими агентствами, такими як: "Standard & Poor's", "Fitch Ratings" або "Moody's Investors Service"), у вигляді електронної таблиці за формою, наведеною у додатку 5 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду.

Перехідний банк звільняється від обов'язку подання Фонду інформації про материнську компанію учасника Фонду.

2. Отримати Свідоцтво учасника Фонду

Після отримання від Національного банку України повідомлення про видачу банківської ліцензії та отримання від банку всіх відомостей, які повинні вноситися до реєстру учасників Фонду, Фонд вносить інформацію про банк до реєстру та здійснює оформлення Свідоцтва. 

Свідоцтво учасника Фонду видається голові правління банку (ради директорів) або уповноваженій ним особі на підставі належним чином оформленої довіреності.


Детальна інформація знаходиться за посиланням:

У випадку виникнення змін до відомостей, які містяться в реєстрі учасників Фонду, учасник Фонду, включаючи перехідний банк, створений відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону, зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати виникнення змін:

1) повідомити про це Фонд шляхом надсилання Повідомлення в електронному вигляді засобами електронного зв'язку Національного банку України за формою, наведеною в додатку 4 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду;

2) додати скановані копії документів, які підтверджують зазначені зміни (в разі зміни відомостей про керівників банку);

3) додати таблицю в електронному вигляді в форматі файла excel щодо інформації про осіб, відомості про яких включаються до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (подається за формою, наведеною в додатку 2 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду).

Копії документів, які підтверджують зміни, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та відбитком печатки учасника Фонду (за наявності).

У разі заміни Національним банком України банківської ліцензії, учасник Фонду також надає Фонду засвідчену в нотаріальному порядку її копію.

При цьому Фонд здійснює переоформлення Свідоцтва учасника Фонду. Нове Свідоцтво учасника Фонду видається учаснику Фонду після або одночасно з поверненням попереднього Свідоцтва учасника Фонду.

У разі зміни:

 • коду банку (МФО)
 • номера кореспондентського рахунку банку в Національному банку України
 • адреси абонента електронної пошти Національного банку України
 • зміни місцезнаходження учасника Фонду.

Учасник Фонду зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати виникнення змін до відомостей, що містяться у реєстрі, повідомити про це Фонд шляхом надсилання Повідомлення за формою, наведеною в додатку 4 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду.

У разі зміни місцезнаходження та/або найменування учасника Фонду надається код доступу для перегляду зазначених змін на офіційному ресурсі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Датою виникнення змін щодо відомостей про місцезнаходження та найменування учасника Фонду є дата державної реєстрації Статуту учасника Фонду у новій редакції.

У разі змін інформації щодо материнської компанії та/або її рейтингів, наведених у додатку 5 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду, учасник Фонду зобов'язаний надати до Фонду інформацію щодо таких змін протягом 30 календарних днів з дати їх виникнення у вигляді електронної таблиці за формою, наведеною у додатку 5 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду.

Датою виникнення змін щодо відомостей про призначення/переведення/звільнення голови правління (ради директорів) учасника Фонду, або виконуючих обов'язки голови правління (ради директорів), або уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію, заступників голови правління (ради директорів), головного бухгалтера учасника Фонду або виконуючого обов'язки головного бухгалтера, членів правління (ради директорів) учасника Фонду, членів спостережної (наглядової) ради учасника Фонду є дата, вказана у розпорядчому документі, який підтверджує факт призначення/переведення/звільнення, або дата фактичного початку виконання посадових обов'язків у повному обсязі (якщо заступлення кандидатів на посади потребує погодження з Національним банком України).

Датою подання відомостей учасником Фонду до Фонду є:

1) у разі надання відомостей безпосередньо до Фонду - дата реєстрації у Фонді;

2) у разі надходження відомостей поштою - дата за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв'язку, що обслуговує відправника / дата квитанції.

Відомості, що подаються до Фонду, мають містити достовірну та повну інформацію на дату їх подання.

Детальна інформація знаходиться за посиланням:


Перелік форм/файлів звітності та інформації, що подаються до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, визначений Правилами подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

РЕЄСТР ФАЙЛІВ ЗВІТНОСТІ ФОНДУ

Звертаємо увагу, що у зв'язку із встановленням НБУ регламенту роботи банківської системи в період завершення звітного 2020 року рішенням виконавчої дирекції від 21.12.2020 №2118 перенесено строки подання деякої звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб!

ПЕРЕЛІК
форм/файлів звітності, які подаються до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 

(звітність, що подається банками до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо)

Форма/файл
Назва
Періодичність подання
Строк (термін) подання
Спосіб подання
Форма № 1Ф / файл GBBX або GDDX
Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф
а) щомісяця (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) - для всіх учасників;
б) щодекади (станом на 01, 11 і 21 числа звітного місяця) - для всіх учасників;
в) щодня - для банків, віднесених до категорії проблемних (першою звітною датою для щоденних звітів є дата прийняття рішення про віднесення банку до категорії проблемних);
г) станом на дату прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, станом на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та станом на наступну звітну дату - для банків, віднесених до категорії неплатоспроможних
а) не пізніше 16 години 00 хвилин 15 числа місяця, наступного за звітним;
б) не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати;
в) не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні звіти проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше другого робочого дня після дати отримання ним рішення про віднесення банку до категорії проблемних);
г) не пізніше четвертого робочого дня після дати отримання банком відповідного рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних
Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) (далі - вебпортал Фонду) у вигляді файла у форматі XML (файл GBBX або GDDX) згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 3 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 (далі - Правила), та за XSD-схемою, контролями і описами складових кодів показників, розміщеними на офіційному вебсайті Фонду в розділі "Для банків / Перелік звітності / Реєстр файлів звітності Фонду" (далі - сторінка Реєстру файлів звітності Фонду).

Розрахунок суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Одноразово - для всіх учасників Фонду
Протягом десяти календарних днів з дня видачі банківської ліцензії на право надання банківських послуг
Надається банком у паперовій формі і завіряється підписами керівника і головного бухгалтера банку та скріплюється відбитком печатки банку (за наявності) (подається учасниками Фонду, крім перехідних банків)
файл GCCX
Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Щокварталу (крім випадків прийняття рішення адміністративною радою Фонду про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору) - для всіх учасників Фонду
Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом
Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл GCCX) згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 4 до Правил, та за XSD-схемою, контролями і описами складових кодів показників, розміщеними на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду (подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини двадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб")
файл GLLX
Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Щокварталу (у разі прийняття рішення адміністративною радою Фонду про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору) - для всіх учасників Фонду 
Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом
Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл GLLX) згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 5 до Правил, та за XSD-схемою, контролями і описами складових кодів показників, розміщеними на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду
(подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини двадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб")

файл GVVX
Звітний файл "V" - Дані про перевірку бази даних про вкладників учасника Фонду
Щомісяця (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) - для всіх учасників Фонду, крім банків, віднесених до категорії неплатоспроможних
Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним
Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл GVVX) згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 6 до Правил, та за XSD-схемою, контролями і описами складових кодів показників, розміщеними на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду

файл_RO
Звітний файл реєстру операцій "RO" (далі - файл_RO)
Щодня - для банків, віднесених до категорії проблемних (першою звітною датою для щоденних файлів є дата прийняття рішення про віднесення банку до категорії проблемних)
Не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні файли проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше десятого робочого дня після дати отримання ним рішення про віднесення банку до категорії проблемних)
Надається безпосередньо банком засобами електронного зв'язку Національного банку України у вигляді файла_RO відповідно до додатків 2 та 7 до Правил

файл_RC
Звітний файл реєстру контрактів (договорів, угод, правочинів) "RC" (далі - файл_RC)
Щодекади (станом на 01, 11 і 21 числа звітногомісяця) - для банків, віднесених до категорії проблемних (першою звітною датою є дата прийняття рішення про віднесення банку до категорії проблемних)
Не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (банк починає подавати до Фонду не пізніше десятого робочого дня після дати отримання ним рішення про віднесення банку до категорії проблемних)
Надається безпосередньо банком засобами електронного зв'язку Національного банку України у вигляді файла_RC відповідно до додатків 2 та 8 до Правил, та відповідно до описів та контролів інформаційних рядків (кодів показників та їх значень) у розрізі складової коду показника "PPP", розміщених на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду

Інформація про місце та дату оприлюднення аудиторського звіту разом з річною фінансовою звітністю
Щороку - для всіх учасників Фонду
Не пізніше одного місяця після строків, встановлених Національним банком України для оприлюднення
Надається безпосередньо банком засобами електронного зв'язку Національного банку України у вигляді листа
01X
Дані про залишки на рахунках
а) щоденно - для банків, віднесених до категорії проблемних/неплатоспроможних
(першою звітною датою для щоденних звітів є дата прийняття рішення про віднесення банку до категорії проблемних/неплатоспроможних)
б) щомісяця станом на перший робочий день кожного місяця - для всіх учасників
а) не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні звіти проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше другого робочого дня після дати отримання ним рішення про віднесення банку до категорії проблемних, а неплатоспроможний банк - не пізніше четвертого робочого дня після дати отримання ним рішення про віднесення банку до категорії проблемних
неплатоспроможних)
б) у строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120
а) надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл 01X) відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку від 13 листопада 2018 року № 120 (далі - Правила № 120), та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил подання звітності
б) надається через Національний банк України та вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл 01X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил
20X
Дані про обсяг залучених коштів, обов'язкові резерви, резерви за валютними деривативами, залишки на кореспонденському рахунку та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України
Щомісяця - для всіх учасників Фонду
Не пізніше п'ятого робочого дня після закінчення періоду утримання обов'язкових резервів
Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл 20X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил

6DX
Дані про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції
Щомісяця - для всіх учасників Фонду
Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним
Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл 6DX) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил

Початковий збір

Порядок розрахунку, нарахування і сплати початкового збору до Фонду визначено Розділом II Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 02.07.2012 N 1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.07.2012 за N 1273/21585 (далі — Положення).

Розмір збору:  Розмір початкового збору становить 1 відсоток від статутного капіталу банку.

Терміни надання звітності: Звіт «Розрахунок початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» подається протягом десяти календарних днів з дня одержання банківської ліцензії. 

Форма надання звітності: Звіт «Розрахунок початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» подається в паперовому вигляді і завіряється підписами керівника і головного бухгалтера банку та скріплюється відбитком печатки банку.
Терміни сплати збору:  Початковий збір сплачується протягом тридцяти календарних днів з дати видачі банківської ліцензії.

 

Регулярний збір за базовою річною ставкою

Порядок розрахунку, нарахування і сплати регулярного збору за базовою річною ставкою до Фонду визначено Розділом III Положення.

Розрахунок, нарахування та розмір збору:  Розрахунок та нарахування регулярного збору здійснюються учасниками Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного кварталу за базовою річною ставкою, яка становить 0,5 відсотка бази нарахування за вкладами в національній валюті та 0,8 відсотка бази нарахування за вкладами в іноземній валюті.

База нарахування для розрахунку регулярного збору визначається як середньоарифметична за розрахунковий період сума щоденних балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними.

Розрахунковим періодом для визначення бази нарахування є звітний квартал поточного року.

Терміни надання звітності: Звіт «Розрахунок регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – розрахунок регулярного збору) подається у строк до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
Якщо останній день строку подання розрахунку регулярного збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання розрахунку вважається перший після нього робочий день.

Форма надання звітності: Розрахунок регулярного збору подається в електронному вигляді відповідно до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року №   4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581. 

Терміни сплати збору: Сплата регулярного збору до Фонду здійснюється щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Якщо останній день строку сплати регулярного збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем сплати вважається перший після нього робочий день. 

 

Регулярний збір у формі диференційованого збору

Порядок розрахунку, нарахування і сплати регулярного збору у формі диференційованого збору до Фонду визначено Розділом IV Положення.

Розрахунок, нарахування та розмір збору: Розрахунок розміру диференційованого збору проводиться шляхом зважування базової річної ставки збору за ступенем ризику.

Ступінь ризику визначається з урахуванням категорії банку, рівня ризику та загального балу, розрахованого на підставі визначених Фондом показників, які характеризують індикатори.

Алгоритм розрахунку та порогові значення кількісних індикаторів, бали за якісними та кількісними індикаторами розробляються відповідно до цього Положення та затверджуються окремим рішенням виконавчої дирекції Фонду.

Терміни надання звітності: Звіт «Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» (далі — розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору) подається у строк до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
Якщо останній день строку подання розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання розрахунку вважається перший після нього робочий день.

Форма надання звітності: Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб подається в електронному вигляді відповідно до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року №  4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за №  1269/21581. 

Терміни сплати збору:  Сплата регулярного збору у формі диференційованого збору до Фонду здійснюється щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Якщо останній день строку сплати регулярного збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем сплати вважається перший після нього робочий день.

Примітка:

 1. Диференційований збір до Фонду встановлений рішенням виконавчої дирекції Фонду від 29.03.2013 N 21 «Про встановлення диференційованого збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», затвердженим адміністративною радою Фонду 01.04.2013 (протокол N 2) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.04.2013 за N 631/23163 (далі - Рішення).
 2. Розрахунок, нарахування та сплата регулярного збору у формі диференційованого збору до Фонду учасниками Фонду здійснюється, починаючи з II кварталу 2013 року, що визначено пунктом 2 Рішення.


Детальна інформація знаходиться за посиланням:

Одержувач: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

код ЄДРПОУ 21708016

номер рахунку IBAN UA563000010000000032303320301 

в Національному банку України

МФО 300001

Щодо дотримання Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників (далі – Інструкція 825)

В яких випадках Банк зобов’язаний надавати вкладнику Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб в паперовій формі?

Відповідно до вимог Інструкції 825 Банк зобов’язаний надавати вкладнику Довідку, а вкладник обов’язково повинен ознайомитись з її змістом до укладення договору банківського вкладу/банківського рахунку, якщо вкладник не має рахунків у цьому банку, тобто є новим клієнтом. При цьому, примірник Довідки (підписаний вкладником), має зберігатися у банку в справі з юридичного оформлення рахунку.

Як заповнювати в Довідці поле «Підтвердження одержання вкладником»?

Достатньо підпису вкладника

Яким чином до укладення договору банківського вкладу/банківського рахунку підтверджувати ознайомлення вкладника з Довідкою, якщо договір укладається за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем?

У разі якщо договір укладається за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем та Банком надається Довідка в електронній формі у Банку має бути повідомлення вкладника про її одержання. Наприклад, якщо при оформленні он-лайн заявки на розміщення депозиту клієнт проставляє відмітку про ознайомлення з Довідкою, то в системі має зберігатися підтвердження такого ознайомлення (з можливістю друку відповідного звіту).

В які строки Довідка має надаватись всім вкладникам для ознайомлення після укладення договору (договорів)?

Якщо станом на 01 січня наступного року після укладення договору/договорів, один або декілька договорів вкладника є діючими, Довідка надається не рідше ніж один раз на рік у спосіб, що визначать сторони у договорі. При цьому, під терміном «рік» мається на увазі календарний рік.

Чи зобов’язаний Банк надавати вкладнику Довідку під підпис вкладника за договором банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку, якщо договір укладений до дати набрання чинності вимог до Банку, які стосуються обов’язкового ознайомлення вкладника і

Банк не зобов’язаний надавати вкладнику Довідку під підпис за договором банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку, якщо вкладник вже має рахунки у цьому банку/.

Проте, банк зобов’язаний надавати вкладнику Довідку не рідше ніж один раз на рік у строки та у спосіб, що визначать сторони у договорі (у паперовій або електронній формі).

У разі якщо договором, який укладений до дати набрання чинності  вимог до Банку стосовно обов’язкового ознайомлення вкладника із Довідкою, не визначено конкретного способу ознайомлення з Довідкою, банк самостійно обирає спосіб щорічного ознайомлення такого вкладника із Довідкою,  в тому числі шляхом її розміщення у приміщеннях Банку та/або на веб-сайті Банку (або в інший спосіб на вибір Банку, наприклад, за допомогою SMS-повідомлень, електронної пошти, поштового зв’язку тощо). Підтвердження вкладником ознайомлення із Довідкою в цьому випадку не вимагається.

Які дії по відношенню до фізичної особи або фізичної особи – підприємця (далі - Клієнт) має право вчиняти Банк, у випадку, якщо Клієнт відмовляється підписати Довідку до укладення договору?

Банк має право відмовитися від надання послуги або проведення фінансової операції у разі відмови вкладника від ознайомлення зі змістом довідки та підтвердження її одержання та/або ненадання вкладником необхідної інформації, у тому числі документів, передбачених законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України та договором.

Чи є обов’язковим наявність в банку документального підтвердження щорічного ознайомлення вкладника з Довідкою?

Інструкцією не передбачена необхідність при щорічному ознайомленні клієнта з довідкою після укладення договору обов’язково долучати довідку та/або повідомлення про її отримання вкладником (в т.ч. за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем) до справи клієнта.

Достатнім буде наявне документальне підтвердження ознайомлення вкладника з Довідкою до укладення договору та при підписанні договору  згідно п.п. 2 та 3 пункту 2  розділу IV Інструкції 825, а при подальшому обслуговуванні після укладення договору достатньо щорічного надання вкладнику довідки в будь-який спосіб, передбачений договором, в т.ч. з можливістю надання підтвердження надсилання довідки (якщо саме такий спосіб зазначений у договорі) без забезпечення підтвердження отримання її вкладником.

Чи є обов’язковим виключення Банками із змісту договорів інформації про те, що на цей вклад на дату укладення договору поширюються / не поширюються гарантії Фонду?

Згідно нової редакції Інструкції ця норма виключена як обов’язкова, але може залишатися в договорах на розсуд банка.

Чи достатнім буде в договорах надати посилання на Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» в частині визначення вкладу?

Згідно п.п. 3 п. 2 розділу IV Інструкції 825 обов’язково необхідно включати до змісту договорів «визначення вкладу відповідно до Закону». Отже, в договорах має бути речення, що вкладом є «кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти».

Щодо формування та ведення баз даних про вкладників

Інформацію про яких саме вкладників необхідно заносити до Бази даних про вкладників банку?

До бази даних про вкладників банку необхідно заносити інформацію про вкладників — фізичних осіб (крім фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності), які уклали або на користь яких укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката. 

Як заповнювати поле «Область», якщо вкладник проживає в обласному центрі (наприклад у м. Києві або у м. Харкові)?

Система написання адреси побудована відповідно до територіальної належності населених пунктів та підприємств поштового зв’язку до адміністративних утворень України. Адміністративно Україна поділяється на 24 області, 1 автономну республіку і 2 міста (м. Київ та м. Севастополь), що мають спеціальний статус «Адміністративні утворення».

Відповідно до наведенного поле «Область» не заповнюється, якщо вкладник проживає у містах Київ або Севастополь. Для всіх інших населених пунктів України поле «Область» повинно мати певне значення.

Як заповнювати поле «Район», якщо вкладник мешкає у обласному або районному центрі?

Якщо вкладник проживає в місті обласного (республіканського) значення або містах, що є адміністративними утвореннями (м. Київ та м. Севастополь), поле «Район» не заповнюється.

Якщо у адресі вкладника немає вулиці та номеру будинку (у селі), чи потрібно в полі «Назва вулиці, N будинку, N квартири» писати слова «немає» тощо?

Якщо вкладник проживає в населеному пункті, у якому відсутня назва вулиці, реквізит «Вулиця, номер будинку, номер квартири» заповнюється словом «відсутні».

Як заповнювати адресу вкладника – нерезидента?

Для нерезидентів, а також для громадян інших країн вказується адреса їх тимчасової реєстрації на території України або, у випадку відсутності реєстрації на території України, адреса за межами України.

Чи є обов’язковим складання актів звірки сум залишків за вкладами і нарахованими відсотками між базою даних та балансовими рахунками на яких обліковуються вклади фізичних осіб і нараховані за ними відсотки щокварталу?

Ця норма є обов’язковою для банків по яких прийнято рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії проблемних.

На виконання пункту 13 частини другої статті 4 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон) Фондом розроблена Інструкція про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників (далі - Інструкція).

З 02.01.2020 набула чинності нова редакція Інструкції, затверджена рішення виконавчої дирекції Фонду від 10.10.2019 № 2605 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 19.12.2019 за № 1260/34231.

Інструкцією визначено заходи Фонду щодо захисту прав та законних інтересів вкладників, права та обов’язки вкладників та банків в частині системи гарантування вкладів фізичних осіб, заходи контролю Фонду за дотриманням банками вимог законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

За детальною інформацією щодо дотримання вимог Інструкції можна звертатись до Відділу захисту прав вкладників за номером телефону: +38 (044) 333-35-96 або на адресу електронної пошти: cn-vzpv@fg.gov.ua.


ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТИ:

Програмне забезпечення «Інспектор бази даних про вкладників»

Програмне забезпечення дозволяє:

 • проводити перевірку файлу «Z» на відсутність, неповноту або некоректність значущої інформації про вкладника;
 • виявляти дублювання інформації про одного і того ж вкладника у файлі «Z»;
 • здійснювати перевірку правильності розрахунку гарантованої суми відшкодування;
 • виявити як беззаперечні помилки, так і можливі помилки – записи, що потребують перевірки правильності відображення у базі даних інформації, введеної з документів вкладника.

Пропозиції та зауваження щодо Програми контролю надавати протягом 1 місяця від дня оприлюднення за такою адресою:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, е-mail: fgvfo@fg.gov.ua


Завантажити файли:

Програмне забезпечення «Інспектор бази даних про вкладників», версія 10.20 від 21 жовтня 2020 року:

 • для клієнта/бази Oracle 32 біт та Інструкція користувача – IDDv20_10x86.zip;
 • для клієнта/бази Oracle 64 біт та Інструкція користувача – IDDv20_10x64.zip.

Що нового у версії 10.20 від 21 жовтня 2020 року програмного забезпечення «Інспектор бази даних про вкладників»?
1. Додано інформацію про помилку №250 «Попередження про помилку дати».
2. Включено до розрахунку гарантованої суми балансовий рахунок 2621 «Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності».
3. Оновлено довідник кодів підрозділів Державної міграційної служби станом на 6 жовтня 2020 року;
4. У вкладці «Завантаження виключень» додано можливість завантаження виключень по серії та номеру документа та виключення записів із статусу помилкових за полем «Серія та номер документа».


Доводимо до відома, що у наступних оновленнях програмного забезпечення «Інспектор бази даних про вкладників» НЕ БУДЕ підтримуватись база даних Oracle нижче 12 версії.

Реєстр файлів звітності Фонду діє згідно Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 18 червня 2020 року №1158, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2020 р. за № 831/35114 (далі - Правила подання звітності №1158).

В Реєстрі файлів звітності Фонду розміщується, затверджена рішенням виконавчої дирекції Фонду від 10.09.2020 №1666 (із змінами затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 29.10.2020 №1902) інформація:

 • про XSD-схеми, описи контролів та складових кодів показників для форм / файлів звітності у форматі XML, які банки формують безпосередньо для Фонду, та інформація про внесення до них змін із зазначенням строку (терміну) їх запровадження, згідно пункту 9 розділу ІІ  Правил подання звітності №1158 (1. Форми/файли звітності у форматі XML);
 • про описи та контролі інформаційних рядків (кодів показників та їхніх значень) у розрізі складової коду показника "PPP" звітних файлів H (для файла_RC) та інформація про внесення до них змін із зазначенням строку (терміну) їх запровадження, згідно пункту 10 розділу ІІ  Правил подання звітності №1158 (2. Звітний файл_RС).

Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 10.09.2020 №1666 встановлено тестовий період для складання та подання деякої звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Звітність у форматі XML подається банками через промисловий вебпортал Фонду (централізоване середовище надання автоматизованих сервісів Фонду (портал звітності Фонду), яке розміщене за посиланням https://report.fg.gov.ua).

В разі потреби банки мають можливість тестувати подання файлів звітності Фонду у форматі XML через тестовий портал звітності Фонду (https://test-report.fg.gov.uа).

Реєстр файлів звітності Фонду

1. Форми/файли звітності у форматі XML

(XSD-схеми, описи контролів та складових кодів показників для форм/файлів звітності у форматі XML, які банки формують безпосередньо для Фонду)

Файл
Назва файла / форми звітності
Опис складових кодів показників для форм/файлів звітності, за датою розміщення
Опис контролів для форм/файлів звітності, за датою розміщення
XSD-схема, за датою розміщення
Дата розміщення
Файл 
(дата запровадження)
Дата розміщення
Файл 
(дата запровадження)
Дата розміщення
Файл 
(дата запровадження)
GBBX
Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф
11.09.2020
(12.10.2020)
11.09.2020
(12.10.2020)
11.09.2020
(12.10.2020)
30.10.2020
(30.11.2020)
30.10.2020
(30.11.2020)
GDDX
Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф
11.09.2020
(12.10.2020)
11.09.2020
(12.10.2020)
11.09.2020
(12.10.2020)
30.10.2020
(30.11.2020)
30.10.2020
(30.11.2020)
GCCX
Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
11.09.2020
(12.10.2020)
11.09.2020
(12.10.2020)
11.09.2020
(12.10.2020)
GLLX
Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
11.09.2020
(12.10.2020)
11.09.2020
(12.10.2020)
11.09.2020
(12.10.2020)
30.10.2020
(30.11.2020)
GVVX
Звітний файл «V» – Дані про перевірку бази даних про вкладників учасника Фонду
11.09.2020
(12.10.2020)
11.09.2020
(12.10.2020)
11.09.2020
(12.10.2020)

2. Звітний файл_RС

(інформація про описи та контролі інформаційних рядків (кодів показників та їхніх значень) у розрізі складової коду показника "PPP" звітних файлів H (для файла_RC) та інформація про внесення до них змін із зазначенням строку (терміну) їх запровадження)


Назва файла/форми звітності
Описи інформаційних рядків (кодів показників та їхніх значень)
Контролі інформаційних рядків (кодів показників та їхніх значень)
Дата розміщення
Файл
(дата запровадження)
Дата розміщення
Файл
(дата запровадження)
файл_RС
Звітний файл реєстру контрактів (договорів, угод, правочинів) «RC»
11.09.2020
(12.10.2020)
11.09.2020
(12.10.2020)