Вітаємо на оновленому сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Сайт працює в режимі наповнення та тестування. Якщо у Вас виникнуть запитання чи пропозиції надсилайте їх, будь ласка, на адресу: irf-support@fg.gov.ua. У разі виявлення помилки виділіть текст і натисність Ctrl+Enter

ПОВІДОМЛЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЩОДО ПОШУКУ ПОТЕНЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДИТПРОМБАНК"

13.03.2015

На підставі постанови Правління Національного банку України від 02.03.2015 № 151 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДИТПРОМБАНК" до категорії неплатоспроможних", виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 02.03.2015 № 53 "Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", згідно з яким з 03.03.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТПРОМБАНК" (далі - ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"), код ЄДРПОУ 21666051, МФО 300863, місцезнаходження: бульвар Дружби Народів, 38, м. Київ, 01014, Україна.

У зв’язку з цим Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд гарантування) повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд гарантування пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань банку на користь приймаючого банку;

2) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань банку;

3) продаж банку в цілому.

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування: 20.05.1997 року

Ліцензії та дозволи банку:

1) Банківська ліцензія № 174 від 07.10.2011 року;

2) Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій № 174 від 07.10.2011 р.; Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 07.10.2011р. №174 щодо переліку валютних операцій, які має право здійснювати ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК";

3) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність, Серія АВ № 581219, дата видачі ліцензії: 12.05.2011; строк дії ліцензії: з 12.05.2011-12.05.2016;

6) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Дилерська діяльність, Серія АВ № 581220, дата видачі ліцензії: 12.05.2011; строк дії ліцензії: з 12.05.2011-12.05.2016;

Спеціалізація банку

Згідно зі статтею 4 Закону України "Про банки і банківську діяльність", що встановлює критерії спеціалізації, банк є універсальним банком. Показники фінансового стану банку за станом на 03 березня 2015 року наведені нижче.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"

(тис. грн.)

Найменування статті

На 03.03.2015

1

2

АКТИВИ
 
Грошові кошти та їх еквіваленти

0

Кошти на коррахунку та рахунках обов’язкових резервів банку в Національному банку

218,0

Торгові цінні папери

0

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

 

0

Кошти в інших банках, у т. ч.:

345 192,8

в іноземній валюті

330 922,9

резерви під знецінення коштів в інших банках

0

Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:

144 582,0

кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:

142 480,1

в іноземній валюті

0

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів

-1 853,7

кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:

1 901,6

в іноземній валюті

1 580,8

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів

2 816,6

Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:

61,5

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

-16 763,6

Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:

0

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

0

Інвестиційна нерухомість

851 135,9

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

4 505,9

Відстрочений податковий актив

55 044,0

Основні засоби та нематеріальні активи

3 562,4

Інші фінансові активи, у т. ч.:

1 913,8

резерви під інші фінансові активи

-406,7

Інші активи, у т. ч.:

22 666,4

резерви під інші активи

-2 409,3

УСЬОГО АКТИВІВ, У Т. Ч.:

1 428 828,7

в іноземній валюті

330 938,6

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
 
Кошти банків, у т. ч.:

452 140,5

в іноземній валюті

422 291,7

Кошти клієнтів, у т.ч.:

709 948,2

кошти юридичних осіб, у т. ч.:

677 232,4

в іноземній валюті

395 924,8

кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:

13 861,0

в іноземній валюті

809,8

кошти фізичних осіб, у т. ч.:

1 104,3

в іноземній валюті

569,6

кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:

17 750,5

в іноземній валюті

9 634,3

Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:

0

в іноземній валюті

0

Інші залучені кошти

0

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

28,2

Резерви за зобов’язаннями

1,2

Інші фінансові зобов’язання

10 713,8

Інші зобов’язання

5 553,5

Субординований борг

294 555,0

Зобов’язання групи вибуття

0

УСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, У Т. Ч.: 

1 472 940,4

в іноземній валюті

834 964,4

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
 
Статутний капітал

2 635 938,3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-2 887 552,1

Резервні та інші фонди банку

207 502,1

Усього власного капіталу

-44 111,7

Усього зобов’язань та власного капіталу

1 428 828,7

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, станом на 02.03.2015 року за даними звітності складала 16 512 919,39 грн.

Вимоги до потенційних інвесторів

Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку зобов’язаний отримати погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за №1203/19941 (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань).

Перелік документів, які необхідно подати потенційному інвестору до Фонду для визнання такого інвестора кваліфікованим,передбачений підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за № 1581/21893 (далі - Положення про виведення).

Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку №2 до Положення про виведення.

Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими по 23.03.2015 (включно). Подання потенційним інвестором пакету документів (зокрема картки потенційного інвестора, яка включає також цінову пропозицію) до Фонду свідчить про його намір та згоду прийняти участь у конкурсі на умовах визначених Фондом

Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 9 поверх (тел. 333-35-68).

Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.

 Умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів для кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку:

1) "відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією" наведено за наступним посиланням.

2) "створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку" наведено за наступним посиланням.

3) "продаж неплатоспроможного банку інвестору" наведено за наступним посиланням.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter